Bất đồng giữa công ty và kiểm toán

Kiểm toán viên đã chỉ ra trong báo cáo soát xét tài chính 6 tháng đầu năm của Công ty Vận tải biển Haiwa (SSG) rằng SSG đã xác nhận khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái theo quy định tại Thông tư số 201/2009 / TT-BTC. Sự ghi nhận này khác với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10 (VAS 10). Bởi nếu theo hồ sơ VAS 10, lợi nhuận để lại của SSG sẽ là âm 9,6 tỷ đồng thay vì 583 triệu đồng.

Không chỉ SSG, Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG) và một số công ty khác cũng dựa vào hướng dẫn tại Thông tư 201/2009 / TT-BTC để ghi nhận lãi lỗ do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá. Điều này dẫn đến xếp hạng của kiểm toán viên giống với báo cáo tài chính của công ty. Vẫn có sự khác biệt trong cách hiểu và ghi chép báo cáo tài chính của công ty và kiểm toán viên. Hình ảnh minh họa.Kiểm toán viên cũng đưa ra nhiều lưu ý về cách thức thành lập doanh nghiệp. Chẳng hạn, kiểm toán viên chỉ ra khoản phải thu khách hàng của Công ty Cổ phần Dầu khí Vũng Tàu (PMS) lên tới 28 tỷ đồng nhưng chưa sẵn sàng. PMS cho rằng khoản nợ không bị tổn hại vì khách hàng đã hứa trả nợ. Do đó, PMS không thực hiện bất kỳ biện pháp nào. Đây cũng là lập luận được ban giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Đại Dương (MAC) đưa ra về lý do MAC không trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Đối với các công ty, kiểm toán cũng có động thái “sàng lọc” thận trọng. Ví dụ, kiểm toán viên nhận thấy khoản đầu tư vốn giữa Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI) và bà Lê Mộng Huyền (người không phải là thành viên của công ty). Đây là hợp tác đầu tư tài chính trị giá 33,5 tỷ đồng, chiếm 35,36% vốn của UNI, nhưng UNI ủy thác toàn bộ hoạt động cho bà Huyền. Trong sáu tháng đầu năm 2012, UNI chưa nhận được khoản lãi nào từ khoản đầu tư này. Thời hạn của hợp đồng là cuối năm nay, nhưng sự hợp tác như vậy không thể được đảm bảo.

Kiểm toán viên cũng nhận thấy phương pháp hạch toán chi phí của một số công ty. Ở Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7) có ghi chú về việc phân bổ chi phí lãi vay. Mặc dù một số công trình do công ty thi công đã hoàn thành nhưng LM7 vẫn phải phân bổ chi phí lãi vay giữa chủ đầu tư và các nhà thầu chưa nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Tính đến ngày 30/6, số dư của dự án “chi phí lãi vay được phân phối” của LM7 là 2,57 tỷ LM. Hay kiểm toán chỉ ra rằng Công ty Cổ phần Rượu Thăng Long (VTL) không ghi nhận chi phí. Chi phí lãi vay và chi phí bán hàng của chi phí định kỳ được phản ánh trong khoản mục “chi phí ứng trước ngắn hạn”, được sử dụng cho chi phí trả chậm bắt đầu từ nửa cuối năm.

Rõ ràng doanh nghiệp nào cũng đã được kiểm toán và thấy có một số băn khoăn, nhưng ông Nguyễn Phan Xuân Thủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Gia Cát, cho rằng nhà đầu tư không phải lo lắng khi xem xét báo cáo tài chính. Có một lưu ý của kiểm toán viên, do các vấn đề trên không quan trọng và cho rằng báo cáo tài chính doanh nghiệp cần phải điều chỉnh nên sẽ không làm thay đổi bản chất của báo cáo tài chính doanh nghiệp. Theo giải trình của kiểm toán viên, mức độ chênh lệch ít ảnh hưởng đến kết quả đã công bố.

Tuy nhiên, khi kiểm toán viên đưa ra ngày càng nhiều báo cáo tài chính, các chuyên gia nhận xét. Gia vẫn giữ các yếu tố chưa rõ ràng, dẫn đến sự khác biệt trong cách giải thích và hạch toán số liệu báo cáo tài chính giữa công ty và đơn vị kiểm toán. Đôi bên đều có lý do và lý do riêng. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, mức độ chênh lệch có thể chấp nhận được. Kiểm toán viên có trách nhiệm lưu ý đến việc xem xét thêm các nhà đầu tư.

Ngoài ra, nếu kiểm toán viên không có bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thuyết phục thì kiểm toán viên có quyền đưa ra ý kiến. Nếu kiểm toán viên cho rằng có sự khác biệt nghiêm trọng trong các vấn đề chính có thể gây ra thay đổi lớn trong hoạt động kinh tế, thì xếp hạng sẽ được đánh giá lại là “ý kiến ​​tiêu cực” hoặc “không có ý kiến”. Trong trường hợp này, khuyến nghị nhà đầu tư nên đặc biệt thận trọng khi đọc và tin vào các số liệu trong báo cáo tài chính (dù đã được soát xét hay kiểm toán).

    Leave Your Comment Here