Doanh thu môi giới chứng khoán SSI tăng 220%

Công ty TNHH Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) vừa công bố kết quả giao dịch trong quý 1 năm 2018, với doanh thu và thu nhập khác là 1072 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 479,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 95% và 46% Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Tăng trưởng nhanh nhất là thu nhập môi giới chứng khoán. Doanh thu của lĩnh vực này tăng vọt 220% lên 369,8 tỷ đồng, chiếm 65% tổng doanh thu dịch vụ chứng khoán. Tính đến cuối quý 1 năm 2018, số dư cho vay ký quỹ là 6.970,7 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm.

Dịch vụ chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất. Doanh thu hợp đồng là 570,2 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 53,2% doanh thu của công ty. – Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 153,2 tỷ đồng, tăng 38% so với quý 1/2017 và chiếm 14,3% doanh thu của công ty. Trong thị trường bùng nổ, hoạt động đầu tư của công ty cũng tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 289,3 tỷ đồng.

Ngân hàng đầu tư và các doanh nghiệp khác đạt 59,3 tỷ đồng trong quý này. Trong số đó, lý do chính là thu nhập khác tăng đáng kể do công ty đã bán tài sản cố định trong quý. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, tổng tài sản của công ty là 2,035,4 tỷ đồng, tăng 12% so với báo cáo đầu năm. Vốn chủ sở hữu của nó là 8,540,5 tỷ đồng.

    Leave Your Comment Here