Đại học Tân Tao muốn mua 5 triệu cổ phiếu ITA

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về các giao dịch trên thị trường chứng khoán giữa Công ty TNHH Đại học Tân Tảo và Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Tân Tao (ITA). Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, Đại học Tân Tao dự định tăng cổ phần ITA lên 3,52%.

Hiện tại, công ty đang nắm giữ hơn 10,6 triệu cổ phiếu trong vụ kiện. , Tương đương 2,4% vốn điều lệ của ITA. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu do Đại học Tân Tạo nắm giữ sẽ đạt 15,6 triệu cổ phiếu. Theo kế hoạch, các tiêu đề này sẽ được thực hiện theo thỏa thuận và mua.

    Leave Your Comment Here