ST8 đã trả cổ tức 20% vào ngày 12/12

ST8 sẽ trả cổ tức 20% trong quý 2 năm 2012 – Tập đoàn Xiêm Riệp (ST8) đã công bố ngày thanh toán cổ tức. Do đó, ST8 đã trả cổ tức lần thứ hai cho cổ đông vào năm 2012 (2.000 đồng mỗi cổ phiếu) ở mức 20% vào ngày 12 tháng 12.

Ngày miễn là 26/11, và ngày đăng ký cuối cùng là 28/11. Thanh toán cổ tức, và chứng khoán ký gửi với người giám sát đã mở tài khoản của người giám sát tại trụ sở của Công ty Cổ phần Thiệu Thành, cũng như chứng khoán chưa ký.

Hàn Phi

    Leave Your Comment Here