Lịch thanh toán cổ tức tiền mặt tháng 7

Tổng công ty thủy điện Thác Mơ (mã TMP, HOSE) đã trả cổ tức bằng tiền mặt 8% vào ngày 11/7 năm 2011.

12/7, Thượng nghị sĩ của Tập đoàn Hoa AG (mã HSG, HOSE) theo năm 2009 – Kế hoạch phân phối cổ tức chưa thực hiện trong năm 2012 và 2010-2011 (Quyết định 5 của Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22 tháng 3 năm 2012) trả cổ tức bằng tiền mặt lần thứ hai với tỷ lệ 5% (một cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng) .

Vào ngày 7 tháng 12, Fiditour AG (FDT, Sàn) đã trả cổ tức trước. Cổ tức bằng tiền mặt đầu tiên vào năm 2012 là 10% (một cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng).

Vào ngày 12/7, DHG Pharma (mã DHG, HOSE) đã trả cổ tức lần thứ hai vào năm 2011 với tỷ lệ cổ tức là 10 % (1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng ..

Ngày 12/7, Công ty Cổ phần Việt Nam (mã AVF, HOSE) đã trả cổ tức bằng tiền mặt 15% trong năm 2011 (1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng) .- — Công ty Cổ phần Xây dựng Kỹ thuật ngầm (CTN, Hàn Quốc) tuyên bố sẽ điều chỉnh cổ tức tiền mặt vào ngày 12 tháng 7 (thay vì ngày 28 tháng 6) đến ngày 12 tháng 7 năm 2010, bởi vì công ty đã tập trung vốn vào một số khóa nhất định Dự án. Dự án, các quỹ được sử dụng để trả cổ tức bị trì hoãn so với kế hoạch.

Vào ngày 8 tháng 8, Công ty Cổ phần Safi Transport (mã SFI, HOSE) đã trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% trong năm 2011.- — (VnEconomy)

    Leave Your Comment Here