GBS đã đình chỉ hoạt động thanh lý

Chứng khoán Jin Kiều đã đình chỉ hoạt động lưu ký – vào ngày 10 tháng 9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán. Thu thập từ Công ty TNHH Chứng khoán Jinqiao (GBS) từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, nhưng phí giao dịch được thanh toán vào ngày 6, 7 và 10 tháng 9 (ngày thanh toán là 9/11, 12/9 và 13/9 ).

Lý do cho VDS là trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh tiền gửi, GBS tiếp tục mất khả năng thanh toán, khiến việc thanh toán bị hủy bỏ. Giao dịch gây thiệt hại cho khách hàng và ảnh hưởng xấu đến hệ thống thanh toán chứng khoán của VSD.

Đồng thời, VDS yêu cầu GBS phải chịu trách nhiệm giải quyết ngay việc không thanh toán phí giao dịch chứng khoán. Mua sắm, theo luật pháp và quy định hiện hành, khách hàng và các thành viên liên quan được bồi thường (nếu có) cho việc phá sản trong các giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, GBS phải hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi cho khoản vay của quỹ hỗ trợ đầy đủ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 10 tháng 9.

Trước đây, VSD đã ban hành quyết định vào ngày 7/9 tạm thời đình chỉ hoạt động lưu trữ GBS. Từ ngày 7 đến 30 tháng 9, do vi phạm nhiều lần các quy tắc thanh toán bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. –NT

    Leave Your Comment Here