PAC: Chủ tịch hội đồng quản trị không sở hữu cổ phần

Southern Battery Co., Ltd. (PAC) đã công bố danh sách các cổ đông nội bộ trong sáu tháng đầu năm 2012. Hầu hết các thành viên hội đồng quản trị nắm giữ 1.000 đến hàng chục ngàn cổ phiếu PAC, đặc biệt là Chủ tịch Lê. Trịnh Anh Tuấn không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào trong PAC.

Cụ thể hơn, cổ đông Trần Thanh Vân là giám đốc điều hành và là thành viên hội đồng quản trị và hiện đang nắm giữ 73.800 cổ phiếu. Các thành viên khác của hội đồng quản trị gồm cổ đông Ngô Đình Luyên nắm giữ 24.000 cổ phiếu, bà Phạm Kiều Diễm nắm 45.696 cổ phiếu, và cổ đông Cao Trọng Miên nắm giữ 1.664 cổ phiếu PAC. Người phụ trách PAC cũng nắm giữ 22,704 cổ phiếu .

Tường Vi

    Leave Your Comment Here