Đình chỉ cổ phiếu Jin Kiều trong 10 ngày

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch của Công ty TNHH chứng khoán Jinqiao trong cả hai lĩnh vực (trên thị trường niêm yết và UPCoM). Từ ngày 11 tháng 9 năm 2012 đến ngày 20 tháng 9 năm 2012.

Công ty có trách nhiệm xem xét quá trình giao dịch chứng khoán, tổ chức lại nội bộ, quản lý rủi ro và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Liên quan đến các giao dịch chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán phát hành. -Thực hiện công bố thông tin liên quan đến quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch tại trụ sở chính và chi nhánh công ty. -Trước đó, GBS đã cảnh giác vào ngày 10 tháng 9 năm 2012, vì công ty liên tục vi phạm Quy chế thanh toán và thanh toán chứng khoán và không thực hiện nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán, do đó gây nguy hiểm cho hệ thống thanh toán chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Và tạm thời đình chỉ hoạt động lưu ký tại Việt Nam từ ngày 7 tháng 9 năm 2012 đến ngày 30 tháng 9 năm 2012 tại lưu ký chứng khoán.

Chứng khoán Jin Kiều chỉ bị đình chỉ hoạt động lưu ký

GBS bị đình chỉ hoạt động thanh lý

Theo TTVN

    Leave Your Comment Here