KLS không thể triệu tập cuộc họp cổ đông một lần nữa

Theo quy định, cuộc họp cổ đông thứ hai của Jinlong Securities đã được tổ chức sáng nay và chỉ những cổ đông có 51% cổ phần có quyền biểu quyết mới đủ điều kiện tham gia. Tuy nhiên, cho đến khi ban tổ chức thông báo rằng con số này không đủ, tỷ lệ cổ đông có mặt chỉ còn khoảng 30%.

Trong cuộc họp cổ đông đầu tiên (ngày 19 tháng 3), chỉ có 30% cổ đông tham gia.

Do đó, công ty phải tổ chức cuộc họp thứ ba vào ngày 21 tháng 4. Tuy nhiên, thời gian tới, KLS sẽ được phép tiến hành mà không đáp ứng yêu cầu tỷ lệ chia sẻ của các cổ đông có mặt. , KLS là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Nó có kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của mình bằng cách từ bỏ hoạt động môi giới chứng khoán và tiền gửi, từ đó trở thành một công ty đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã đáp ứng kỳ vọng của hội đồng quản trị KLS, vì vậy công ty quyết định không đưa các đề xuất chuyển đổi chiến lược kinh doanh vào các tài liệu trình lên đại hội đồng cổ đông lần thứ hai. . — Năm 2010, KLS mất hơn 172 tỷ đồng, và trong quý đầu năm 2011, mất khoảng 30 tỷ đồng.

    Leave Your Comment Here