Chứng khoán Sakcom được kiểm soát

SBS đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 ngày do thông tin kém – báo cáo tài chính cao về sự cố “gian lận” của SBS – vào ngày 18 tháng 7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố phát hành cổ phiếu. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Tongtian (mã SBS) bỏ phiếu về chứng khoán được kiểm soát – Theo Nghị định số 99/2012 ngày 18 tháng 7 / Nghị định số 7 của QĐ-SGDHCM, cổ phiếu SBS đã được kiểm soát kể từ ngày 23 tháng 7 Đăng ký vào danh sách chứng khoán – lý do để bảo vệ quyền của nhà đầu tư dựa trên Điều 1.3. Điều 19b của Quyết định n ° 04 / QĐ-SGDHCM ngày 17 tháng 4 năm 2009, sửa đổi và bổ sung Điều 19 của Quy tắc niêm yết chứng khoán và Phụ lục 2 của Mục II. Tính đến ngày 31 tháng 3, lợi nhuận chưa phân phối của SBS là khoản thặng dư âm 1.424,14 tỷ đồng. Tình hình tài chính của SBS vẫn chưa được giải thích đầy đủ.

Thời gian giao dịch của cổ phiếu SBS trong giai đoạn thông thường chỉ là 15 phút để khớp lệnh để xác định giá đóng cửa của mỗi ngày giao dịch. – (Theo Vietstock)

    Leave Your Comment Here