Dự trữ dầu đã được loại bỏ

Tổng số cổ phần đã mua là 27.426 tỷ cổ phiếu, chiếm 100% khối lượng phát hành của Công ty Xăng dầu Việt Nam. Giá trúng thầu cao nhất là 19.600 đồng (số lượng chào bán là 10 triệu cổ phiếu) và giá thấp nhất là 15.000 đồng, bằng với giá khởi điểm. Giá dự thầu trung bình là 15032 đồng, và tổng giá trị cổ phiếu đã bán vượt quá 4122,7 nghìn tỷ đồng.

Xăng dầu đã bán thành công hơn 27 triệu cổ phiếu. Tác phẩm: Hoàng Hà

Trong số hơn 27,4 triệu cổ phiếu phát hành, 304 nhà đầu tư cá nhân đã đăng ký mua 220,08 triệu cổ phiếu và 3 nhà đầu tư tổ chức đã đăng ký để đăng ký 8 triệu cổ phiếu. . Những người tham gia chính trong việc mua cổ phiếu này là các tổ chức và cá nhân nhà nước không có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Đã đạt được số dư thành công. Vốn đăng ký của Petrolimex vượt 10,70 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, nhà nước nắm giữ 94,99% cổ phần. Tổ chức đại diện cho chủ sở hữu vốn nhà nước Xăng dầu từ sau khi cổ phần hóa là Bộ Công Thương. Đối với đợt phát hành đầu tiên cho công chức và nhân viên, số lượng cổ phần trong các tổ chức công đoàn là 2,45% cổ phần, và cổ phần được bán dưới hình thức đấu giá công khai là 2,56%, tương đương 27.425.933 cổ phần. Đảng .

Thanh Hoa

    Leave Your Comment Here