1% báo cáo tài chính của công ty được kiểm toán

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) cho biết, xếp hạng tín dụng Ngân hàng Quốc gia được coi là kênh cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư chứng khoán. Khi nhiệm vụ khó khăn nhất hiện nay là đảm bảo thông tin chính xác về hoạt động xếp hạng tín dụng và chỉ chiếm 1% trong báo cáo tài chính của công ty, hãy cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin đa chiều để đưa ra quyết định đúng đắn. Kiểm toán .

Xếp hạng tín dụng CIC sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, mục đích là để cải thiện tính minh bạch của thông tin của các công ty và tổ chức tín dụng Việt Nam.

    Leave Your Comment Here