Thành viên Ban kiểm soát OPC mua 10.000 cổ phiếu

OPC: Cổ đông nội bộ bán 10.000 cổ phiếu – Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả giao dịch giữa Công ty cổ phần dược phẩm OPC (OPC) và ông Thanh Lê Vũ Thủ, một cổ đông nội bộ và là thành viên của ủy ban kiểm soát. Từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11, ông Thuat đã mua thành công 10.000 cổ phiếu bằng phương pháp khớp lệnh thị trường.

Giao dịch này tăng số lượng cổ phiếu OPC của MPC Thuat từ 19.755 lên 29.755. đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tại công ty cũng giảm từ 0,15% xuống 0,23%. Vào cuối ngày giao dịch ngày 11/9, cổ phiếu của UCI đã giảm 1.000 đồng và giảm 35.500 đồng. . Hiện tại, Bộ luật cũng có gần 26 triệu đơn vị niêm yết và phát hành, với giá trị thị trường hơn 456 tỷ đồng.

    Leave Your Comment Here