Thành viên hội đồng quản trị NTL mua 120.000 cổ phiếu

Lợi nhuận sau thuế của NTL giảm 65% – Tập đoàn Phát triển Đô thị Đô Liêm (NTL) báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ. Do đó, từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, ông Đinh Quangjian đã mua 120.000 cổ phiếu đăng ký.

Sau khi giao dịch, cổ đông đã tăng cổ phiếu của mình lên 2,32 triệu cổ phiếu. , Hoặc 3,77% cổ phiếu đang lưu hành. Trên sàn giao dịch, cổ phiếu NTL được giao dịch ở mức 14,500 đồng.

    Leave Your Comment Here