Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đề xuất mở rộng phạm vi miễn thuế và giảm thuế

Một trong những đề xuất của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia gửi tới Chính phủ vào năm 2013 trước Quốc hội là tiếp tục mở rộng phạm vi miễn thuế, giảm và miễn chứng khoán và thị trường chứng khoán được quy định trong luật. Nghị quyết của Quốc hội số 08/2011 / QH13 ngày 6 tháng 8 năm 2011, về việc tăng các giải pháp thuế để khắc phục những khó khăn của các công ty và cá nhân.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ thực hiện ưu đãi thuế cho các quỹ đầu tư mới, công ty đầu tư chứng khoán, lương hưu tự nguyện, miễn thuế và chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần. Chính sách chung là sửa đổi và bổ sung chứng khoán trong dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân. chuyển khoản. Trong phiên họp cuối cùng của Quốc hội vào tháng 11, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi về thu nhập cá nhân. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, nhà đầu tư chứng khoán có thể chọn kỳ tính thuế cho mỗi lần chuyển tiền hoặc mỗi năm.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán cũng khuyến nghị chính phủ nên đi đầu và hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán thực hiện các dự án lớn như thị trường phái sinh, các quy định điều hành tổ chức và vận hành thị trường phái sinh và tổ chức lại sàn giao dịch chứng khoán.

— Nghị quyết số 8/2011 / QH13 ngày 6 tháng 8 năm 2011

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1 tháng 8 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, cổ tức chia cho đầu tư vào thị trường chứng khoán Các cá nhân, ngoại trừ việc mua cổ phiếu của công ty thông qua vốn, cổ tức từ ngân hàng chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính và tổ chức tín dụng. Theo TTVN, từ ngày 1 tháng 8 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán cá nhân nên được giảm 50%.

    Leave Your Comment Here