KHL: Thành viên hội đồng quản trị không bán 25.000 cổ phiếu

Ba cổ đông KHL đã bán cổ phần cùng một lúc – Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả giao dịch giữa Công ty TNHH vật liệu xây dựng và khai thác Honglong (KHL) và thành viên hội đồng quản trị ông Hoàng Trung Kiên. Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10, ông Kiên đã ký thỏa thuận bán 25.000 cổ phiếu KHL.

Tuy nhiên, vào cuối giai đoạn trên, ông chỉ bán thành công 14.300 cổ phiếu của công ty, lý do chưa được công bố. . Tuy nhiên, giao dịch cũng giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,89% xuống 0,64%. Do đó, số lượng cổ phiếu KHL mà ông nắm giữ đã tăng từ 50.000 lên 35.700 cổ phiếu.

Tường Vi

    Leave Your Comment Here