KHB: Thành viên Ban kiểm soát đã bán hết cổ phần

KHB: Các thành viên hội đồng quản trị đã rút vốn – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã công bố cơ quan giám sát nghiệp cho kết quả giao dịch giữa Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình (KHB) và thành viên hội đồng quản trị bà Bùi Thị Thơ. Từ ngày 20 tháng 8 đến 18 tháng 10, bà Thoa đã bán hết 16.200 cổ phiếu KHB.

Giao dịch này đã giảm cổ phiếu của cô từ 0,26% xuống 0%. Trước đó, Du Pantang, thành viên của Ủy ban khai thác Warping, cũng tuyên bố rằng ông đã bán 10.000 cổ phiếu KHB.

Tường Vi

    Leave Your Comment Here