Gần 6.000 giao dịch đầu số lẻ đã hoàn tất trên HNX

Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tính đến ngày 30/8, có tổng số 245 cổ phiếu của 5.754 lô lẻ được sang tay, với tổng khối lượng giao dịch là 277.561 cổ phiếu. — Giao dịch lô lẻ chính thức được triển khai trên hệ thống giao dịch của HNX với sự chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước vào ngày 26/3.

– Theo quy chế giao dịch mới của HNX, giao dịch lô lẻ (1 cổ phiếu đến 99 cổ phiếu) được thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết theo phương thức thỏa thuận. Kết quả của các giao dịch phân mảnh thực hiện trên HNX được chuyển đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) để thanh toán.

Giao dịch phân tán giữa các nhà đầu tư chiếm 59,65% tổng số giao dịch phân tán trên HNX. Phần việc còn lại được thực hiện giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán hoặc giữa công ty chứng khoán. Hầu hết các giao dịch lô lẻ trên hệ thống đều được hoàn thành ở mức giá khởi điểm (93,43%), và giao dịch có giá khớp lệnh bằng giá cơ sở chỉ là 3,05%. Một kênh giao dịch dành cho các nhà đầu tư muốn mua và bán cổ phiếu phân đoạn. HNX cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo đánh giá về các thay đổi giao dịch đối với các công ty chứng khoán thành viên.

Các ý kiến ​​tiếp thu đều cho rằng sẽ tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư và công ty môi giới khi thực hiện các giao dịch manh mún trên hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết. Đối với các công ty chứng khoán không thực hiện giao dịch tự doanh để mua lại chứng khoán số lẻ cho nhà đầu tư thì nay có thể hỗ trợ nhà đầu tư và các đối tác nói trên thực hiện mua bán chứng khoán số lẻ. Thị trường .—— Tùy thuộc vào đầu tư chứng khoán

    Leave Your Comment Here