Nhiều công ty không tổ chức đại hội đồng cổ đông

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm tài chính này, nhưng vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp mới niêm yết chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên.

Cụ thể, ngày 09/11, Vinaconex (VCH) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên ngành đầu tư và xây dựng hạ tầng công ty cổ phần. Sau đó, ngày 14/11, đến lượt Công ty Cổ phần Vận tải biển Du lịch Sài Gòn (STT). Hơn một tuần sau, Công ty TNHH Thủy điện Rongshan Songxing (VSH) mới tổ chức đại hội cổ đông thường niên.

Theo quy định hiện hành, công ty cổ phần sẽ là cổ đông của năm tài chính trong thời hạn bốn tháng sau khi kết thúc, và được phép đăng ký thêm hai tháng. Mặt khác, theo Thông tư 52 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết phải công bố toàn bộ tài liệu đại hội cổ đông trên trang thông tin điện tử trước cuộc họp ít nhất 15 ngày. Nhưng hầu hết mọi người không coi trọng nó. Ví dụ, trên website của VCH chỉ có thư mời, giấy ủy quyền và chương trình họp của đại hội đồng cổ đông, nhưng không có tài liệu chi tiết cập nhật “đại hội”. Thậm chí, nếu không, bộ phận thông tin của đại hội đồng cổ đông sẽ không cập nhật cùng lúc giấy mời dự họp và chương trình họp.

    Leave Your Comment Here