Chứng khoán Cầu Vàng đình chỉ

Ngày 2/10, Ủy ban Chứng khoán đã có công văn số 3779 / Ủy ban Chứng khoán QLKD gửi các tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đề xuất của Công ty TNHH Chứng khoán Cầu Vàng Việt Nam (GBS). – Xem xét tờ trình số 54 / TTr-VSD ngày 01/10/2012 của VSD về lộ trình xử lý GBS chính thức ngày 02/10/2012 của VSD / GBVS và mô tả GBS, Ủy ban Chứng khoán có ý kiến ​​như sau:

Chấp nhận Khuyến nghị của VSD là tạm dừng các hoạt động thanh toán và bù trừ GBS. Thời gian tạm ngừng đối với hoạt động thanh toán GBS là 10 ngày giao dịch.

Trường hợp khách hàng yêu cầu và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, VSD yêu cầu GBS phối hợp với tổ chức lưu ký có liên quan để thực hiện chuyển tài khoản tiền gửi chứng khoán. Quy định.

Đề nghị Sở giao dịch chứng khoán trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán GBS dựa trên các quy định thương mại.

Các quy định hiện hành yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán giám sát nghĩa vụ công bố thông tin của GBS trên thị trường chứng khoán liên quan Trong khuôn khổ, với tư cách là công ty chứng khoán thành viên hoặc công ty niêm yết phải công bố thông tin; xem xét việc thông báo cổ phiếu GBS theo quy định hiện hành.

Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước thông báo cho VSD, Sở Giao dịch Chứng khoán hiểu và thực hiện.

    Leave Your Comment Here