F88 hoàn thành việc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Ngoài giai đoạn thứ ba, Công ty Cổ phần Thương mại F88 cũng đã ban hành hai vấn đề, trị giá lần lượt là 43 tỷ đồng và 49 tỷ đồng. -F88 cho biết họ mới thu được 108 tỷ đồng Việt Nam. Việc phát hành trái phiếu này sẽ được sử dụng để thúc đẩy các hoạt động thế chấp tài sản trên toàn hệ thống. Các trái phiếu phát hành là không thể chuyển đổi và không hoạt động. Được đảm bảo dưới dạng tạp chí điện tử, lãi suất hàng năm là 12,5% và lãi được trả cứ sau 3 tháng .

Vào tháng 8 năm 2019, F88 cũng đã phát hành thành công 100 tỷ trái phiếu. Đến nay, F88 đã phát hành thành công trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng.

Với việc phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu, F88 cũng cho biết mạng lưới phân phối đã thay đổi. F88 là một chuỗi nhượng quyền nhượng quyền được thành lập vào năm 2013. Nó có 200 văn phòng giao dịch tại 29 thành phố và tỉnh lớn ở ba khu vực và có một cột mốc gần 1.000 đội bán hàng. Năm 2017, sau khi có được khoản đầu tư từ 2 quỹ tài chính, Mekong Capital và Granit Oak.

    Leave Your Comment Here