Hành động của DCC đã được cảnh báo

Năm 2010 kiểm toán báo cáo tài chính, Deson mất 18,16 tỷ USD. Theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, khi lợi nhuận sau thuế trong năm âm, cổ phiếu của công ty sẽ được đặt trong một khu vực cảnh báo.

Vào ngày 30 tháng 8, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành một lá thư nhắc nhở về việc tiết lộ chậm của DCC. Hai công ty chưa nộp báo cáo thường niên năm 2010, báo cáo tài chính trong hai quý đầu năm nay và đã nộp báo cáo kiểm tra 6 tháng. Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Deson nhanh chóng thực hiện các yêu cầu và công bố các báo cáo này trước ngày 8 tháng 9.

Vốn của Descon là 103 tỷ đồng. Nó đã niêm yết 10,3 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán và đã chính thức chuyển nhượng. Được dịch vào ngày 12 tháng 12 năm 2007. Các ngành công nghiệp chính là xây dựng, lắp đặt và bảo trì các tòa nhà công nghiệp và dân dụng …

Do đó, số lượng bộ phận cần ống cảnh báo sẽ được tăng lên bốn, bao gồm: VES, DDM, VSG và DCC; FBT, TRI là 2 Mã được kiểm soát, trao đổi 6 loại chứng khoán dưới dạng kiểm soát: CYC, CAD, BAS, VKP, MHC, IFS. DVD sẽ bị xóa trước ngày 5 tháng 9.

Bạch Hương

    Leave Your Comment Here