Hộp set-top giao dịch cổ phiếu với 7 người

Ngân hàng Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tongtian (STB) đã công bố hoạt động của ngân hàng mẹ trong sáu tháng đầu năm 2012 và đã tiến hành kiểm toán. (Iii) Theo báo cáo, trong giai đoạn này, Ngân hàng đã ký một số thỏa thuận với 7 cá nhân để mua và bán lại cổ phiếu Satoshi. Công ty TNHH Chứng khoán, Công ty TNHH Chứng khoán Phương Nam và Ngân hàng Cổ phần Bưu điện Liên Việt, với tổng số tiền là 757,26 tỷ đồng. Thời hạn của các thỏa thuận này là 6 hoặc 12 tháng. Vài tháng kể từ ngày ký thỏa thuận. Đây là một hoạt động kinh doanh mới có giá trị lớn đối với ngân hàng. Ngân hàng đã xây dựng và áp dụng chính sách kế toán theo Thuyết minh 2.11.

Sau khi kiểm tra, kết quả mua và bán chứng khoán đầu tư tăng từ VND. Sau khi xem xét, lãi ròng là 77,97 tỷ đồng và lỗ là 40,1 tỷ đồng. Đây là điểm chính làm giảm lợi nhuận của ngân hàng mẹ sau 6 tháng đầu năm 2012 so với đánh giá trước đó là 122,77 tỷ đồng.

Vào cuối quý II, kỳ hạn khác của ngân hàng số dư đầu tư dài hạn là 499,36 tỷ đồng (sau khi trích lập dự phòng). Cụ thể, STB đã đầu tư 167,35 tỷ đồng vào Ngân hàng thương mại lai Hà Nội (Habubank).

    Leave Your Comment Here