Trong tuần đầu tiên triển khai T + 3, 2 công ty chứng khoán thiếu tiền mặt

Trong vòng một tuần kể từ khi áp dụng chính thức giao dịch T + 3, hai công ty chứng khoán đã tạm thời bị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đình chỉ. Đó là Công ty Chứng khoán Cầu Vàng Việt Nam (GBS) và Công ty Chứng khoán Đông An (TAS).

VSD vừa quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động kinh doanh lưu ký GBS từ ngày 7 tháng 9. Kể từ ngày 30 tháng 9, do vi phạm nhiều lần các quy định về thanh toán bù trừ và thanh toán chứng khoán. Người phụ trách GBS tuyên bố rằng VSD đã thông báo cho công ty do sự chậm trễ trong quá trình chuyển tiền sang VSD lúc 4 giờ chiều. Trên T + 2.

Theo như TAS có liên quan, công ty đã tạm thời bị đình chỉ. Các hoạt động giám sát từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 là do TAS thường xuyên vi phạm nghĩa vụ của các thành viên để thanh toán cho các giao dịch chứng khoán theo Quy tắc thanh toán và thanh toán chứng khoán. Hợp đồng, bà Phương Hoàng Lan Hương, tổng giám đốc của VSD, cho biết một tuần sau khi T + 3 chính thức được thực hiện, về cơ bản, ngân hàng chứng khoán và người giám sát đã đảm bảo quyền chuyển tiền cho VSD trước 4 giờ chiều tại T + 2. , Ngoại trừ GBS và TAS. Hương cho biết, quỹ cho vay VSD không chỉ có các khoản thanh toán quá hạn mà còn cả các khoản nợ quá hạn của GBS.

Bà Hương nói rằng trong tương lai, nếu công ty chứng khoán phải trả các khoản bồi thường thiệt hại, VSD sẽ hoàn trả. Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước được yêu cầu ban hành các quy định mới theo cách mạnh mẽ hơn để xử lý các hành vi bất hợp pháp liên quan đến nghĩa vụ thanh toán.

    Leave Your Comment Here