Nhà đầu tư được miễn một loạt phí dịch vụ chứng khoán

Miễn hoàn toàn 6 phí dịch vụ chứng khoán, đặc biệt là: niêm yết, đăng ký quyền tài sản, dịch vụ đăng nhập trực tuyến đầu tiên, vay và cho vay chứng khoán qua hệ thống VOD, đăng ký thành viên giao dịch phái sinh, thanh toán bù trừ thành viên.

9 loại dịch vụ chứng khoán Lệ phí sẽ được giảm 10-50%. Cụ thể, các dịch vụ giao dịch thị trường cơ bản, thị trường phái sinh và dịch vụ lưu ký chứng khoán sẽ giảm 10%. Sau đó, hai dịch vụ, đó là quản lý vị trí và quản lý tài sản ký quỹ trong thị trường phái sinh, sẽ được hưởng lợi từ việc giảm giá 15-20%.

Bốn loại phí, bao gồm: niêm yết dịch vụ quản lý niêm yết đảm bảo, dịch vụ thực hiện quyền, dịch vụ chuyển nhượng chứng khoán, đấu thầu cạnh tranh cho dịch vụ đấu giá sẽ giảm từ 30% đến 50%.

Bắt đầu từ hôm nay (19 tháng 3), các quy tắc mới nên được áp dụng ít nhất trước ngày 31 tháng 8. Nếu Covid-19 tiếp tục phát triển một cách phức tạp, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét và quyết định gia hạn thời gian nộp đơn. Tiếp tục giảm mạnh, đặc biệt kể từ ngày 9 tháng 3, ngày giao dịch là mức giảm lớn nhất trong 19 năm.

    Leave Your Comment Here