Cổ tức thứ ba của Watson

Hoa Sen doanh thu của Công ty Cổ phần Hoa Sen (HSG) trị giá 339 tỷ đồng đã công bố cổ tức thứ ba. Cụ thể hơn, cổ tức thứ ba là 5% tiền mặt (500 đồng mỗi cổ phiếu).

Các cổ đông đã nhận được cổ tức thứ ba theo kế hoạch, bao gồm cả cổ tức chưa thực hiện trong năm tài chính 2009 – 2010 và 2010. 2011. Danh sách cổ đông đã kết thúc vào ngày 2 tháng 10 năm 2012. Hạn chót thanh toán là ngày 18 tháng 2 năm 2012.

    Leave Your Comment Here