SFI: Cổ đông nội bộ đã mua 20.000 cổ phiếu

Giám đốc điều hành của SFI quá bận rộn và quên trao đổi kết quả giao dịch – Safi Transport Agency Co., Ltd. (SFI) đã công bố giao dịch của các cổ đông nội bộ. Do đó, Phó Chủ tịch Ruan Ruanhong đã mua 20.000 cổ phiếu SFI từ ngày 18 đến 24 tháng 10.

Hiện tại, ông Hồng nắm giữ 70.002 cổ phiếu SFI. Mục đích của việc mua gần đây là cơ cấu lại vốn đầu tư, và phương thức mua phải phù hợp.

    Leave Your Comment Here