VSD đảm bảo quyền nhận cổ tức từ các nhà đầu tư lưu ký trên TAS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã công bố thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông gửi chứng khoán với Công ty TNHH Chứng khoán Trang. Công ty TNHH Chứng khoán Trang bị cấm cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký, gửi tiền và thanh toán bù trừ VSD. Do đó, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư nắm giữ chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Dongan và với sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, VSD sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản tới mã chứng khoán kể từ ngày 29 tháng 10. Tổ chức phát hành đủ điều kiện trả cổ tức trực tiếp cho các cổ đông.

    Leave Your Comment Here