SVS: Chủ tịch tiếp tục mua 300.000 cổ phiếu

Chủ tịch hội đồng quản trị SVS đã mua 200.000 cổ phiếu – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã công bố thông tin giao dịch giữa Công ty TNHH chứng khoán Sunway (SVS) và chủ tịch Karma Karma của ông Đinh Quang Chiến. giám đốc. Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 23 tháng 11, ông Chiến có kế hoạch mua thêm 300.000 cổ phiếu SVS thông qua khớp và giao dịch.

Hiện tại, ông Chiến sở hữu hơn 1,23 triệu cổ phiếu SVS, đại diện cho hàng tỷ cổ phiếu. Nó chiếm 9,28% vốn cổ phần của công ty. Ông nói rằng mục tiêu mua thêm cổ phiếu lần này là để tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

    Leave Your Comment Here