SMA: Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông lớn giảm xuống còn 3,33%

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về sự thay đổi tỷ lệ sở hữu giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Sài Gòn (SMA) và Nguyễn Văn Lương. Kể từ ngày 26 tháng 9, ông Lương không còn là cổ đông lớn của công ty.

Trước đây, cổ đông nắm giữ 837360 cổ phiếu SMA, chiếm 5194% vốn cổ phần của công ty. Tuy nhiên, sau khi bán thành công 300.000 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của SMA đã giảm xuống còn 3,33% và ông Lương chính thức rời khỏi danh sách cổ đông lớn.

Hiện tại, SMA đã vượt quá 16,1 triệu. Cổ phiếu niêm yết và hơn 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Giá trị thị trường của công ty là khoảng 31,4 tỷ đồng.

    Leave Your Comment Here