Lợi nhuận trước thuế của VPBank vượt 10 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý mới nhất năm 2019, và tốc độ tăng trưởng đã trở lại hai con số. Lợi nhuận trước thuế cả năm của VPBank là 10.334 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm 2018. Trong giai đoạn này, lợi nhuận của ngân hàng mẹ đóng góp 57%, và phần còn lại chủ yếu là công ty tài chính FE Credit. .

Trong những năm gần đây, động lực tăng trưởng chính của VPBank vẫn là tín dụng. Trong cả năm, ngân hàng đạt thu nhập lãi thuần gần 30,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 23,4%. Kết quả này một phần là do tốc độ tăng trưởng tín dụng tiệm cận 16%, cao hơn mức bình quân toàn ngành.

Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng cao nhưng tỷ trọng đóng góp so với thu nhập lãi thuần vẫn duy trì ở mức chi phí vừa phải. Lợi nhuận thuần từ mảng dịch vụ của VPBank năm 2019 đạt gần 3.000 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2018. Hoạt động khác có lãi thuần hơn 2 nghìn tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đứng thứ hai về thu nhập ngoài lãi. Mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng. -Chi phí vận hành và cấu hình lần lượt đạt 1.233,4 tỷ đồng và 13,688 tỷ đồng, tăng 16% và 21,6% so với năm 2018. Tổng hai khoản này đã vượt 70% tổng lợi nhuận hoạt động của ngân hàng, tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của VPBank đã vượt 280 nghìn tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu toàn diện là 2,95%, và tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ là 2,18%. Trong năm, VPBank cũng đã tất toán toàn bộ số dư trái phiếu hơn 3,1 nghìn tỷ USD thông qua VAMC.

Minh Sơn

    Leave Your Comment Here