Đại hội đồng bất thường NVT từ chối Ban giám đốc

Mất Van Ninh Bay trong quý thứ ba gấp 20 lần so với cùng kỳ. Công ty TNHH Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) tuyên bố triệu tập một cuộc họp chung bất thường. Do đó, thời gian dự kiến ​​là tháng 1 năm 2013.

Có giao dịch quá mức vào ngày 28 tháng 11 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30 tháng 11. • Vị trí quy hoạch tại Hà Nội. – Nội dung của kế hoạch: Việc giải thể và bầu các thành viên hội đồng quản trị đã thông qua việc tăng vốn cổ phần lên 905 tỷ đồng thông qua việc phát hành 30.000 cổ phiếu không công khai cho nhà đầu tư. Đầu tư chiến lược.

Mất mát của Ninh Van trong quý thứ ba gấp 20 lần cùng kỳ.

Trong báo cáo tài chính cá nhân quý III, NVT ghi nhận mức tăng thu nhập và chi tiêu tài chính. Trong năm, khoản lỗ vẫn vượt quá 33 tỷ dinar, gần gấp 20 lần cùng kỳ.

NVT trong quý thứ ba và chín tháng tiếp tục không tạo ra doanh thu hoặc chi phí bán hàng hóa. Tuy nhiên, doanh thu tài chính trong quý tăng mạnh 67 lần so với cùng kỳ lên gần 25,66 tỷ đồng, nhưng chi phí cho hoạt động này đạt 58,14 tỷ đồng, gấp 290 lần. Tính các chi phí khác, khoản lỗ ròng của công ty mẹ là 33,13 tỷ USD, cao hơn nhiều so với khoản lỗ 1,75 tỷ USD so với cùng kỳ. Việc tích lũy -9 tháng, đột biến thu nhập và chi phí tài chính của công ty mẹ cũng gây ra khoản lỗ 28 tỷ rupiah, tức là gấp 4 lần khoản lỗ 9 tháng.

    Leave Your Comment Here