Chủ tịch CMI bán hơn 200.000 cổ phiếu

Ông Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Cmistone Việt Nam (CMI), đã thông báo về giao dịch chứng khoán. Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 11, Trần Thanh Hiệp đã bán hết 210.977 cổ phiếu CMI, chiếm 2,84% vốn cổ phần của công ty. Hồng cũng đã ký một giao dịch bán 30.000 cổ phiếu mà anh ta nắm giữ, nhưng anh ta không thấy báo cáo về kết quả giao dịch. Các cổ phiếu đã thoát khỏi cảnh báo chỉ trong tháng Mười. Kết thúc cuộc họp hôm nay, cổ phiếu CMI là 6.100 đồng.

    Leave Your Comment Here