Agriseco không tổ chức đại hội cổ đông

Ủy ban điều tiết chứng khoán quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Agriseco AG.

Công ty đã bị phạt vì vi phạm luật chứng khoán và luật chứng khoán. Thị trường chứng khoán. Cụ thể hơn, việc không triệu tập một cuộc họp chung hàng năm theo các điều khoản của hiệp hội và các luật hiện hành của công ty vi phạm các quy tắc quản trị doanh nghiệp được quy định tại Điều 1 và Điều 10 của luật sửa đổi. Sửa đổi và bổ sung “Luật chứng khoán”, Điều 2 của “Luật công ty”, Điều 97 và Điều 2 của “Tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán” và một số quy định tại Điều 20 (chia sẻ với Quyết định 27/2007 / QĐ Ban hành) -BTC đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt vào ngày 24 tháng 4 năm 2007. )

Kết quả là, theo Điều 18, khoản 1, Nghị định số 85/2010 của Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã bị phạt 20 triệu đồng Việt Nam. / ND-CP. Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong thị trường chứng khoán và chứng khoán bằng 2/8 của chính phủ.

Sau khi thực hiện quyết định xử phạt, Agriseco phải xác định người chịu trách nhiệm cho hành vi vi phạm. Xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người này theo luật định.

Theo NDHMoney

    Leave Your Comment Here