PPI niêm yết tăng gần 2 triệu cổ phiếu

PPI đã đầu tư 99,8% vốn vào công ty con, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, đã phê duyệt niêm yết bổ sung của Tổng công ty Phát triển Bất động sản và Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI). 1,83 triệu cổ phiếu mới được phát hành.

Tổng giá trị thị trường bổ sung (tính theo mệnh giá) vượt quá 18,3 tỷ rupiah. Ngày có hiệu lực là ngày 13 tháng 11.

Hàn Phi

    Leave Your Comment Here