Cổ đông của KMR đã bán hơn 300.000 cổ phiếu đăng ký

Công ty cổ phần Mirae (KMR) đã báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Mirae Fiber Tech. Cụ thể hơn, trong cuộc họp 4/9, Mirae Fiber Tech đã bán 1,18 triệu cổ phiếu, trong khi chỉ đăng ký 8,9615 triệu cổ phiếu. Do lỗi đặt lệnh bán, tổng số cổ phiếu của công ty đã vượt quá 284.533 cổ phiếu. Sau khi giao dịch hoàn tất, Mirae Fiber Tech nắm giữ 4,7 triệu cổ phiếu, chiếm 13,71% tổng số vốn cổ phần. Để sửa lỗi xảy ra khi đặt lệnh bán, Mirae Fiber Tech đã ký thỏa thuận mua lại 284.533 cổ phiếu bị bán sai. . Nếu hoạt động thành công, cổ đông sẽ tăng cổ phần của mình lên hơn 5 triệu cổ phiếu, chiếm 14,54% vốn cổ phần. Giao dịch nên được hoàn thành từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 năm 2012.

Liên quan đến danh hiệu này, ông Shin Young Sik, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, đã bán 401.810 cổ phiếu để giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ. Lên đến 7 triệu đơn vị hoặc 20,35% vốn. Giao dịch diễn ra vào ngày 4/9.

N.T

    Leave Your Comment Here