Lịch trả cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 29 đến 31 tháng 10

* Tóm tắt về ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán và sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 10/2012.

* * Vào ngày 29 tháng 10 năm 2012, Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE) đã trả% cổ tức năm 2011 / cổ phần với tỷ lệ 15 (một cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng). * * Vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, Công ty TNHH Thủy điện Ry Ninh II (mã RHC-Sàn) đã trả cổ tức bằng tiền mặt 17% / cổ phiếu vào năm 2011 (1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.700 đồng .

* * Vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, Công ty TNHH Gas Gas tự nhiên (mã PGC-HOSE) sẽ trả cổ tức năm 2011 với mức 6% trên mỗi cổ phiếu (một cổ phiếu sẽ nhận được 600 đồng).

* Vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, Viên Liên AG (mã UNI-HOSE) đã trả cổ tức. Cổ tức tiền mặt đầu tiên vào năm 2012 ở mức 10% mệnh giá (một cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng). * * Vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, Công ty TNHH Phát triển Thành phố Công nghiệp số 2 (mã D2D-sàn giao dịch) đã trả cổ tức 10% / cổ phiếu bằng tiền mặt trong 6 tháng đầu năm 2012 (1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng) .

* Vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, Dau Tu AG Đà Nẵng Phát triển Giáo dục và Đầu tư (mã DAD-ET) với mức giá 9% / cổ phần (ngày 31 tháng 10 năm 2012, VINACAFÉBien Hoa AG (mã: DAD-Bitcoin) trả cổ tức đầu tiên với mức giá 9% / cổ phiếu. VCF-HOSE) trả cổ tức đầu năm 2012 với tỷ giá 8% / cổ phiếu (với một cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 800 đồng) bằng tiền mặt. — – * Kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2012, Công ty TNHH Hóa dầu Xăng dầu (mã PLC -HNX), theo dữ liệu của VnEconomy, cổ tức tăng 8% trong năm 2012 (1 hành động sẽ nhận được 800 rupiah)

    Leave Your Comment Here