LAF nên bị buộc phải hủy bỏ

Ba công ty niêm yết chịu khoản lỗ lớn nhất trong 6 tháng – LAF đã hoãn cổ tức năm 2011 – theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, 9 tháng, công ty cổ phần đã xử lý Longan Export Hàng hóa (LAF) mất 1.445 100 triệu đồng Việt Nam. Khoản lỗ lũy kế của LAF hiện âm 132,6 tỷ đồng, trong khi vốn thực tế đầu tư là 147,28 tỷ đồng. Kể từ năm 2011. Nếu các điều kiện hoạt động không được cải thiện, LAF có thể bị xóa khỏi danh sách vì các khoản lỗ lũy kế vượt quá vốn cho thuê thực tế được trả sau khi báo cáo tài chính được kiểm toán vào năm 2012.

    Leave Your Comment Here