PXS: Giám đốc muốn mua 50.000 cổ phiếu

PXS: Em trai của Phó Tổng thư ký đã bán hơn 10.000 cổ phiếu – Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố thông tin giao dịch giữa Công ty cổ phần cấu trúc kim loại và lắp đặt dầu khí (PXS) và giám đốc công ty ông Nguyễn Đình và thành viên hội đồng quản trị vào tháng 10 Từ ngày 30 đến ngày 30 tháng 11, Ông sẽ đăng ký mua thêm 50.000 cổ phiếu PXS bằng phương pháp ngang hàng.

Nếu giao dịch thành công, công ty sẽ tăng số lượng cổ phiếu mà công ty nắm giữ từ 92.320 lên 142.320 và tỷ lệ sở hữu sẽ tăng từ 0,24% lên 0,37%. Ông nói rằng mục đích của việc mua là để tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân.

    Leave Your Comment Here