Tuần này sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài các hướng dẫn chi tiết về thư giãn phòng

Thông tin trên được ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, sáng ngày 13/8, và thực hiện Nghị định số 60/2015 tại hội thảo. Một trong những nội dung quan trọng và được mong đợi của tài liệu là thư giãn không gian cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam (tỷ lệ sở hữu).

“Thông báo hướng dẫn về việc phát hành tiền đã được đệ trình lên Bộ Tài chính và các nhà lãnh đạo về cơ bản đồng ý với kế hoạch của ủy ban. Ông Bunge cho biết rất có thể thông tư chính sách sẽ được ký ngay trong tuần này. Nghị định số 60, nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn nắm giữ cổ phần trong một doanh nghiệp nhà nước Việt Nam (nếu doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực bất động sản hoặc công ty các điều khoản của hiệp hội cung cấp theo cách khác).

Theo nghị định, một trường hợp ràng buộc có nghĩa là Các công ty hoạt động trong các lĩnh vực mà tỷ lệ sở hữu bị hạn chế theo các điều ước quốc tế hoặc luật đầu tư và luật đặc biệt. Đối với các ngành có điều kiện nhà đầu tư nước ngoài nhưng không có yêu cầu sở hữu, giới hạn là 49%.

Nếu doanh nghiệp công cộng thuộc nhiều lĩnh vực Hoạt động trong khuôn khổ, có các quy định khác nhau về quan hệ sở hữu nước ngoài và tiền gửi nước ngoài sẽ không vượt quá mức tối thiểu của bất kỳ bộ phận nào trừ khi các điều ước quốc tế quy định khác. Nếu quy định cân bằng không quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các tỷ lệ này cũng được áp dụng. Các doanh nghiệp nhà nước có vốn đầu tư hợp lý. Đại hội cổ đông đã chuẩn bị để công ty có thời gian xây dựng sự đồng thuận mạnh mẽ khi tăng quyền sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài. Ông nói: “Bây giờ nó là thương mại. “Về kinh doanh có điều kiện, người phụ trách ủy ban nói rằng ông đã hỏi ý kiến ​​Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được tư vấn. Danh sách các phòng hoạt động có điều kiện có thể được liệt kê trong phụ lục .

Phương Linh

    Leave Your Comment Here